O projekteHra Gemernation je patentovaná didaktická pomôcka neformálneho vzdelávania určená pre žiakov základných a stredných škôl. Je však určená aj pre centrá voľného času a širokú verejnosť.
Zábavným spôsobom Vás prevedie regiónom Gemer – Malohont a priblíži Vám jeho bohatú históriu, kultúrne a prírodné dedičstvo.
Hra je vytvorená na princípe populárnej hry Monopoly, kde hráči "skupujú" a objavujú jednotlivé historické/ kultúrne pamiatky, významné hrady v regióne, kostoly, bašty, prírodné úkazy / endemity na území Gemer - Malohontu, národné parky, jaskyne ako aj strategické priemyselné zóny. Zároveň sa prostredníctvom rôznych vedomostných otázok, ktoré sú tiež súčasťou hry, dozvedia viac o národnostiach, zvykoch a pamätihodnostiach na svojom území.
Takto hráči hry zábavnou a hravou formou spoznávajú bližšie svoj región.

Región Gemer – Malohont predstavuje región ktorý je bohatý na históriu, kultúru a prírodné bohatstvo. Jeho propagácia však nie je na takej úrovni, akú by si zaslúžil. Preto aj vznikla myšlienka vytvorenia stolovej hry propagujúcej náš región. S nápadom na jej vytvorenie prišla JUDr. Monika Vaškovičová, riaditeľka agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti. Na základe jej podnetu sa postupne zapojili do projektu aj ďalší mladí ľudia z regiónu, ktorí majú záujem o jeho propagáciu. Snahou je priblížiť jeho krásy čo najširšiemu okruhu záujemcov využitím netradičného spôsobu podania informácií. Zábavnou a hravou formou prenesieme históriu, kultúru, prírodu do súčasnosti a priblížime tak informácie, o ktorých doteraz mnohí ani nevedeli, prípadne mali iba minimálne vedomosti. Zámerom nie je poúčať ale spríjemniť voľné chvíle spolu so spoznaním vlastného regiónu. Rozšírením vedomostí o svojom regióne sa prispeje k rozvoju osobností hráčov a k zvýšeniu úrovne poznania vlastného regiónu, čím sa prispeje k jeho lepšej propagácii a taktiež k rozvoju turizmu a cestovného ruchu.
Snahou projektu je chopiť sa možnosti zlepšiť situáciu v našom regióne a prispieť k jeho rozvoju. Je to miesto, ktoré má čo ponúknuť, len to treba vedieť podať primeraným spôsobom. Práve preto sme sa rozhodli pre formát stolovej hry, ktorá je niečím novým a prináša aj zábavný prvok na ceste k poznaniu vlastného regiónu.

Prvým projektovým zámerom , ktorý bol úspešný prostredníctvom Nadácie Orange, sa vytvorili podmienky pre stretávanie mladých ľudí, uskutočnili sa odborné prednášky a pripravil sa prvý grafický návrh hry. S projektom sa postupne zoznamovalo široké okolie, vďaka čomu bol podporený aj organizáciou British Council, kde projekt vzbudil veľký záujem u mladých ľudí zo Škótska , ktorí boli na výmennom pobyte na Slovensku. Aj vďaka tejto organizácii boli vytlačené prvé dve verzie hry, ktoré boli následne testované na školách v regióne. Rovnako úspešný sme boli aj pri získaní dotácie od Úradu vlády SR, v rámci ktorej sme získali financie na konečnú grafickú úpravu, vytlačenie hry, vytlačenie propagačných materiálov, vytvorenie web stránky a na organizovanie olympiády pre školy v regióne.

Cieľom tohto projektu je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

  • zatraktívniť proces vzdelávania žiakov od 15 rokov
  • poskytnúť alternatívny prístup k informáciám oproti klasickému vyučovaciemu procesu a priblížiť multikulturálny rozmer nášho regiónu
  • priblížiť spôsob mladých ľudom ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas
  • poukázať na bohatú históriu regiónu, jeho prírodné krásy a kultúrne hodnoty tak aby to nepredstavovalo len ďalšie prednesené fakty ale aby sa vzbudil záujem o jeho ďalšie poznávanie
  • pozdvihnúť záujem o región medzi jeho obyvateľmi
  • ponúknuť atraktívny prvok turistického ruchu, ktorý by bol vhodným doplnením existujúcej ponuky turistických produktov a vytvoriť tak predpoklad pre ďalší rozvoj turizmu v regióne
  • aktivizovať mládež vo vzťahu k vlastnej komunite
  • posilniť občianske cítenie u mladých ľudí a vzbudiť tým záujem o dianie v regióne
NovinkyII. Edícia (1.3.2013)
Agentúra pre rozvoj Gemera v rámci projektu Multikulturálna škola hrou vytvorila rozšírenú verziu hry GemerNation, ktorá okrem samotnej hry obsahuje doplnkové hry ako je kvarteto a Staň sa palatínom. Hra bola taktiež preložená do maďarského jazyka.

Limitovaná edícia (1.10.2014)
Agentúra pre rozvoj Gemer v rámci projektu SpozNáš MAS Malohont vytvorila Limitovanú edíciu, ktorá je zameraná na územie pôsobnosti MAS Malohont a samotné územie Malohontu. Rozšírenie predstavuje pridanie 70 otázok, ktoré sú z územia Malohontu. Projekt bol realizovaný v rámci Grantového programu Miestnej akčnej skupiny Malohont 2014 REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU.

O násTím ľudí, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe hry Gemernation

JUDr. Monika Vaškovičová – riaditeľka Agentúry pre rozvoj Gemera
Má niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou a implementáciou projektov, ako aj skúsenosti s prácou s mládežou regióne, kreatívnymi projektmi a riadením projektového tímu. V rámci tohto projektu zabezpečuje hlavne riadenie a koordináciu aktivít, ako aj financovanie a plynulosť aktivít.

Mgr. Štefan Horváth – zamestnanec Agentúry pre rozvoj Gemera
Vypracováva a manažuje projekty pre APRG. má skúsenosti s písaním projektov, ako aj prácou so sociálne vylúčenými mladými ľuďmi, pretože pracoval na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny na oddelení pomoci v hmotnej núdzi. Pri tomto projekte zabezpečuje riadenie projektu ako aj koordináciu jednotlivých aktivít a dohliadať na plynulé a bezproblémové zabezpečovanie miestností v ktorých budú aktivity prebiehať. Má na starosti obsahovú stránku webovej stránky.

PaedDr.Dana Špišáková - zástupkyňa riaditeľky v CVČ Relax, Rimavská Sobota
V rámci projektu bude pomáha odborným dohľadom a tútorstvom.

Mgr. Jaroslav Štuler – Štátny archív v BB, pobočka Rimavská Sobota
Odborný garant projektu, historik a odborník na históriu Gemera – Malohontu. V rámci tohto projektu dohliada nad plynulosťou jednotlivých etáp projektu. Rovnako má na starosti aj obsahovú časť webovej stánky.

Mgr. Gabriel Kollár – Absolvent Pedagogickej fakulty v Nitre so zameraním na výtvarnú výchovu Zamestnanec vo verejnej správe a súčasne umelec vo voľnom čase. Venuje sa najmä maľbe a fotografii. Svojou účasťou v realizačnom tíme podporuje najmä obrazotvornosť a grafickú stránku projektu – samotnej hry a webovej stránky.

Mgr. Ivana Bútorová – učiteľka v špeciálnej základnej škole
Absolventka Pedagogickej fakulty UK so špecializáciou pre 1. stupeň ZŠ a sluchovo postihnutých. Momentálne pracuje v Špeciálnej základnej škole v Klenovci. Reprezentuje pohľad pedagógov na využiteľnosť hry na školách. V rámci tohto projektu dohliada nad plynulosťou aktivít súvisiacich s testovaním hry na školách.

Ľubomír Pliešovský
Absolvent SPŠ v Brezne. Nadšenec pre spoločenské hry. Jeho úlohou je pripraviť atraktívnu prezentáciu hry pre stredné školy, spolu s praktickými ukážkami hry samotnej. Tvorca pravidiel spoločenskej hry.Kde kúpiťHru Gemernation možno zakúpiť v troch verziách:

1, Slovenská verzia
2, Maďarská verzia
3, Limitovaná edícia MAS Malohont

Hru je možné zakúpiť na e-mailovej adrese gemernation@gmail.com, prípadne na telefónnych číslach 0948 001 079, 0948 001 086.

Referencie...povedali o hre žiaci...

" ... je veľmi zaujímavá, baví ma a chcel by som ju mať doma" (13 rokov, ZŠ Hrachovo)
" ... je spoločenská, poučná, zaujímavá" (13 rokov, ZŠ Hrachovo)
" ... dá sa pri nej odreagovať" (14 rokov, ZŠ Hrachovo)
" ... fascinujúca" (13 rokov, ZŠ Hrachovo)
" ... super" (15 rokov, ZŠ Ožďany)
" ... poučná"(15 rokov, ZŠ Ožďany)
" ... výborná" (14 rokov, ZŠ Ožďany)
" ... zábavná" (18 rokov, GMH Hnúšťa)
" ... zaujímavá" (16 rokov, GMH Hnúšťa)
" ... skvelá" (15 rokov, GMH Hnúšťa)
" ... pôsobivá" (14 rokov, GIK Rimavská Sobota)
" ... skvelá myšlienka" (15 rokov, GIK Rimavská Sobota)
" ... náučná hra o spoznávaní nášho regiónu" (15 rokov, GIK Rimavská Sobota)

... povedali o hre vyučujúci...

" Žiaci neformálne, hravým spôsobom získavajú vedomosti o svojom regióne"

"Vďaka hre mladí ľudia získajú viac info o miestach kde žijú a trávia menej času pred PC." (ZŠ Hrachovo)

" Mladí ľudia môžu získať poznatky o regióne a možno aj budovať povedomie o hrdosti na tento región."

" Mladí ľudia získavajú iný pohľad na región" ( SOŠ Tisovec)

" Možnosť získať nové informácie a podporiť lokálpatriotizmus" ( ZŠ Dobšinského)

" Hra posilňuje lokálpatriotizmus – týka sa nášho regiónu" ( GIK Rimavská Sobota)

Kontakty
Agentúra pre rozvoj Gemera
Vansovej 711,
981 01 Hnúšťa
Kancelária: Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
Email: monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk
Telefón: 0948 001 079
Web: www.rozvojgemera.sk

Partneri:

britishcouncil   nadaciaorange

vlada.gov   malohont

Prezentácia hry pred škótskou delegáciou
prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia

Tematické workshopy
workshopy workshopy workshopy workshopy workshopy workshopy workshopy workshopy

Testovanie hry na školách
testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie

Začiatky projektu
zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky

Olympiada GemerNation 1.kolo (30.11.2011)
olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo

Olympiada GemerNation 2.kolo (7.12.2011)
olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo

Olympiáda GemerNation II 1.kolo (13.3.2013)
olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo

Olympiáda GemerNation II 2.kolo (19.3.2013)
olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo

Prednášky na školách na tému Multikulturalizmus v dejinách Gemer-Malohontu
prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi

SpozNáš MAS Malohont Olympiáda I.kolo (23.10.2014)
olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo

SpozNáš MAS Malohont Olympiáda II.kolo (6.11.2014)
olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo